Meeveranderen
De wereld verandert, en Wél!zijn de Kempen beweegt mee. De ene keer wordt een activiteit overbodig. De andere keer constateren we juist nieuwe behoeftes. En schakelen we snel om hierop in te spelen.

Hier vindt u een overzicht van wat we in welke gemeente verzorgen. U ziet het. Ondanks een klein team professionals kunnen wij een breed palet aan diensten aanbieden. En de gemeenten Bergeijk, Bladel. Eersel, Reusel-De Mierden en Waalre maken daar naar eigen behoefte gebruik van.

Liac naar Waalre
Door goede contacten met mensen, instanties en het bestuur in alle gemeenten weten we snel wat er nodig is om het welzijn op peil te helpen houden. Activiteiten veranderen, verdwijnen of worden overgenomen door een andere partij. Zo hebben we in 2018 Liac Waalre overgedragen naar de gemeente Waalre. Dit is opgegaan in GoedvoormekaarWaalre
Deze overgang past in de wens van de gemeente Waalre om een aantal welzijnstaken zelf uit te voeren. Ook de betrokken vrijwilligers vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Waalre.

Nieuwe activiteiten

‘Voor hetzelfde geld’
In alle gemeenten bieden we de dienst Thuisadministratie aan, om mensen te helpen weer een goed overzicht op hun administratie te krijgen. Samen met de stichting Lezen & Schrijven hebben we een project opgezet waarbij vrijwilligers van Thuisadministratie ook letten op signalen van laaggeletterdheid of digitale achterstand. Het project ‘Voor hetzelfde geld’ wil mensen die laaggeletterd zijn of digitaal niet onderlegd zijn extra ondersteuning bieden om mogelijk isolement te voorkomen.

Meer zelfhulpgroepen
Inwoners willen graag met elkaar in gesprek over onderwerpen die hen bezighouden. In de praktijk blijken zelfhulpgroepen een praktisch middel om met elkaar in contact te komen. Het kan fijn zijn om te merken dat anderen hebben meegemaakt wat u nu meemaakt. Om tips en ervaringen te delen. Want samen ergens aan werken gaat gemakkelijker dan alleen.

Na de eerste zelfhulpgroep in Bergeijk, voor mensen met bipolaire stoornis, is het aantal uitgebreid. Inmiddels zijn er ook zelfhulpgroepen in Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Wél!zijn de Kempenhelpt met het opzetten van een zelfhulpgroep. De uitvoering is verder aan de deelnemers. Er is geen professionele begeleiding. De zelfhulpgroepen voorzien in een duidelijke behoefte. Bij onvoldoende belangstelling houdt de zelfhulpgroep op te bestaan, zo stopte bijvoorbeeld de zelfhulpgroep Familieproblematiek in 2018.

Meerdere thema’s
In zelfhulpgroepen vinden ervaringsdeskundigen elkaar op uiteenlopende terreinen. Er zijn zelfhulpgroepen voor Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en een partner/familiegroep NAH, Jonge mensen met dementie, Bipolaire stoornis, Oorsuizen, Moedige moeders.

Vrijwilligers en contactpersonen binnen Wél!zijn de Kempen hebben een basis training gehad in het opzetten zelfhulpgroepen.

Uitbreiding buurtbemiddeling
In Bladel liep al sinds enkele jaren het succesvolle project buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars worden ingezet bij allerlei soorten burenconflicten. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die door Wél!zijn de Kempen worden getraind en ingezet. Er spelen zo’n 20 zaken per jaar. De gemeente Bladel coördineert. Wij bewaken de kwaliteit door casussen te bespreken, intervisiebijeenkomsten te verzorgen en de dienstverlening te bewaken.

Sinds 2018 werken we samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden en met de woningbouwcorporaties De Zaligheden, Woningbelang en Vestia.

Zo kunnen we buurtbemiddeling tijdig en nog gerichter inzetten in zowel Bladel als Bergeijk en Reusel-De Mierden.

Intensievere ondersteuning BOS
De afkorting BOS staat voor Beheer Ontmoetingscentra voor Senioren. Wél!zijn de Kempenondersteunt het beheer van de ontmoetingsruimten Stökske en De Eikenburg in Eersel. In Eersel ondersteunen we het vrijwilligersbeleid van de Stichting BOS.
In Steensel zorgen we samen met woningbouwcorporatie De Zaligheden voor ondersteuning van de Stern. Ook denken we mee op afroep. Daarnaast hebben bewoners huismeestertaken op zich genomen in samenwerking met de klussendienst. Wij coördineren de samenwerking tussen de verschillende partijen.
De groep vrijwilligers wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk oog te hebben voor de onderlinge samenwerking tussen vrijwilligers. En te faciliteren in het opzetten van structuren en goede werkprocessen. Zo blijven zij zich met plezier inzetten.

Meer vrijwilligers palliatieve ondersteuning
Het project ‘Gewoon thuis’ ondersteunt mensen die in de eigen omgeving willen sterven. De behoefte eraan neemt toe. Dat vraagt grote inzet van mantelzorgers. Goed getrainde vrijwilligers kunnen de mantelzorgers (tijdelijk) ontlasten, zodat de palliatieve zorg thuis gegeven kan blijven worden. Om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende behoefte, heeft Wél!zijn de Kempen meer vrijwilligers gemobiliseerd en getraind.

Uitbreiding dagactiviteiten Waalre
In Waalre biedt seniorensociëteit Neffe de Kerk al langere tijd een warm welkom aan senioren die vanwege licht lichamelijke of verstandelijke beperkingen niet makkelijk deel kunnen nemen aan andere ontmoetingsactiviteiten.
Senioren beleven een fijne en gezellige dag en hun mantelzorgers worden tijdelijk ontzorgd.
Een professionele kracht van Wél!zijn de Kempen coördineert de activiteiten samen met enthousiaste vrijwilligers. Omdat het aantal aanmeldingen groeit, bieden wij de dagactiviteiten voortaan op twee dagen aan.

Start mantelzorgspreekuren
In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er, mede door de vergrijzing, steeds meer gevraagd wordt van mantelzorgers. Deze trend zet zich voorlopig voort. We willen voorkomen dat mantelzorgers hierdoor zelf kwetsbaar worden. Dat kan alleen als duidelijk is wie er mantelzorg uitvoert en onder welke omstandigheden. Daarom zijn we gestart met mantelzorgspreekuren binnen de gemeenten. Om zo mantelzorgersbeter te bereiken en mogelijke ondersteuning goed in kaart te brengen.