Vrienden van WÉL! Zakelijke gegevens

Contactgegevens
Contactpersoon: de heer J.J.W. van den Heuvel
Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel
info@welzijndekempen.nl

Verantwoording
De Stichting doet verslag van haar activiteiten in een beknopt jaarverslag dat gepubliceerd wordt op de site van het GOW. Informatie van de Stichting Vrienden van het GOW is te vinden via de website van Wél!: welzijndekempen.nl.
Daar wordt ook inzage gegeven in de financiën van de Stichting.

Financiën
Het geld dat de Stichting inzamelt en beheert wordt besteed aan het doel van de stichting. De Stichting Vrienden heeft bewust gekozen voor Triodos Bank, de bank die met geld een positieve verandering in de samenleving teweeg wil brengen.

De Stichting is een ANBI – instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft geen winstoogmerk. Deze status biedt donateurs de mogelijkheid om, onder voorwaarden, fiscaal voordeel te verkrijgen.

Bestuur
De Stichting Vrienden van het GOW Welzijnswerk heeft een bestuur van tenminste 3 personen die de stichting vertegenwoordigen waar en wanneer dat gewenst is. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben alleen recht op een vergoeding van de kosten die ze ten behoeve van hun bestuursfunctie hebben gemaakt. Binnen het bestuur is functiescheiding vastgelegd.

Samenstelling van het bestuur
Mevr. Ans Verdonschot (voorzitter)
Dhr. Jac van den Heuvel (penningmeester)
Mevr. Anja Tils (secretaris)
Het bestuur wordt ondersteund door de directeur van Wél!: dhr. Arno Heesters.

Wél! Welzijn de Kempen
De expertise van Wél! ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Informele zorg bestaat uit o.a. zelfzorg, mantelzorg en ondersteunende voorzieningen en activiteiten. Wél! draagt zo bij aan het zelfstandig wonen en functioneren van kwetsbare mensen in de Kempen.
De Vrienden van Wél! ondersteunen Wél! door nieuwe vrienden te werven en verdere financiële steun te verkrijgen van sponsors, uit fondsen en schenkingen, door periodieke bijdragen van donateurs of uit erfstellingen, legaten e.d. Met dit geld financieren de Vrienden activiteiten van Wél! die niet in aanmerking komen voor subsidiëring zoals scholing en ondersteuning van de vrijwilligers en het actief bijdragen aan de bekendheid van Wél!.
Wél! kan aanvragen voor financiering van projecten die voldoen aan deze criteria indienen bij de Vrienden van Wél!.

Deze tekst is ontleend aan de beleidsnotitie door het bestuur van de vrienden van Wél! in de bestuursvergadering op 19 maart 2018 vastgesteld en is gepubliceerd op de site van Wél! Welzijndekempen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor eventuele gemaakte onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Vanaf juli 2017 is de stichting in oprichting en heeft nog geen activiteiten ondernomen in 2017. Er zijn alleen administratieve activiteiten uitgevoerd om de stichting op te richten en in te richten.

Financieel overzicht 2017 / 2018
Voor verdere informatie klikt u op onderstaande links
Balans
Overzicht van baten en lasten
Toelichting op de jaarrekening

Overige informatie
RSIN/fiscaal nummer: 8578.77.896
Post/vestigingsadres: Eikenburg 2 5521 HZ Eersel
Telefoonnummer/e-mailadres: 0497-514746 / info@welzijndekempen.nl
Nummer KvK: 69447349
Gegevens van de bankrekening:
Triodosbank
T.n.v.; Stichting Vrienden van Wél!
Eerselsedijk 19 , 5571 CL Bergeijk
Internet zaken rekening NL19 TRIO 0338 7776 28