Vrienden van WÉL!

RSIN/FISCAAL NUMMER : 8578.77.896

Contactgegevens
Contactpersoon: de heer J.J.W. van den Heuvel
Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel
Om te mailen klik hier: welzijndekempen.nl

Doelstelling
Het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van stichting Wél!, gevestigd te Eersel.
Het verlenen van materiele en immateriële steun aan stichting Wél!.
Het geven van bekendheid aan en het bevorderen van belangstelling voor Wél! en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
Eersel, december 2017
Stichting Vrienden van WÉL!
Beleidsnotitie 2018 – 2022

Doelstelling
Op 23 augustus 2017 is de Stichting Vrienden van het GOW Welzijnswerk opgericht. Na de naamsverandering van GOW, gaat de stichting verder met de naam Stichting Vrienden van Wél! Welzijn de Kempen.
Het doel van de Stichting Vrienden van Wél! is het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van Wél!

Vrienden van Wél!
Ongeveer 400 vrijwilligers helpen al ruim 40 jaar kwetsbare burgers in de Kempen. Van praktische hand- en spandiensten tot sociale activiteiten en mantelzorgondersteuning. Wél!organiseert en coördineert deze hulpvragen. Als vriend steunt u onze vrijwilligers door extra scholing en waardering mogelijk te maken en helpt u onze organisatie bij communicatie en voorlichting.

Wél! Welzijn de Kempen
De expertise van Wél! ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Informele zorg bestaat uit o.a. zelfzorg, mantelzorg en ondersteunende voorzieningen en activiteiten. Wél! draagt zo bij aan het zelfstandig wonen en functioneren van kwetsbare mensen in de Kempen.

(bron: beleidsplan GOW welzijnswerk, 2015-2019)

De Vrienden van Wél! ondersteunen Wél! door nieuwe vrienden te werven en verdere financiële steun te verkrijgen van sponsors, uit fondsen en schenkingen, door periodieke bijdragen van donateurs of uit erfstellingen, legaten e.d. Met dit geld financieren de Vrienden activiteiten van Wél! die niet in aanmerking komen voor subsidiëring zoals scholing en ondersteuning van de vrijwilligers en het actief bijdragen aan de bekendheid van Wél!.
Wél! kan aanvragen voor financiering van projecten die voldoen aan deze criteria indienen bij de Vrienden van Wél!.

Werkgebied
Omdat Wél! actief is in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Waalre is dat ook de regio waar de Vrienden actief zijn om de bekendheid van en het draagvlak voor Wél! te vergroten.

Informatie en communicatie
We publiceren regelmatig in de lokale weekbladen in de betreffende gemeenten. We verspreiden onze informatiefolder bij huisartsen, gemeenschapshuizen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties. In 2018 wordt extra aandacht besteed aan de oprichting van de Stichting Vrienden van Wél!.

Op die manier maken we ons bekend bij mensen die zich bij ons aan willen sluiten en Vriend worden van Wél!. Tegelijkertijd bereiken we mensen die de ondersteuning van Wél! kunnen gebruiken of die vrijwilliger willen worden bij Wél!.

Elk jaar organiseren de Vrienden een extra activiteit die bijdraagt aan de doelstelling van de Vrienden zoals het meedoen aan een informatiemarkt of een speciale bindingsactiviteit voor de Vrienden waarbij ook introducés welkom zijn.

Verantwoording
De Stichting doet verslag van haar activiteiten in een beknopt jaarverslag dat gepubliceerd wordt op de site van het GOW. Informatie van de Stichting Vrienden van het GOW is te vinden via de website van Wél!: welzijndekempen.nl.
Daar wordt ook inzage gegeven in de financiën van de Stichting.

Financiën
Het geld dat de Stichting inzamelt en beheert wordt besteed aan het doel van de stichting. De Stichting Vrienden heeft bewust gekozen voor Triodos Bank, de bank die met geld een positieve verandering in de samenleving teweeg wil brengen.

De Stichting is een ANBI – instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft geen winstoogmerk. Deze status biedt donateurs de mogelijkheid om, onder voorwaarden, fiscaal voordeel te verkrijgen.

Bestuur
De Stichting Vrienden van het GOW Welzijnswerk heeft een bestuur van tenminste 3 personen die de stichting vertegenwoordigen waar en wanneer dat gewenst is. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben alleen recht op een vergoeding van de kosten die ze ten behoeve van hun bestuursfunctie hebben gemaakt. Binnen het bestuur is functiescheiding vastgelegd.

Samenstelling van het bestuur

Mevr. Ans Verdonschot (voorzitter)

Dhr. Jac van den Heuvel (penningmeester)

Mevr. Anja Tils (secretaris)

Het bestuur wordt ondersteund door de directeur van Wél!: dhr. Arno Heesters.

Overige informatie

RSIN/fiscaal nummer: 8578.77.896

Post/vestigingsadres: Eikenburg 2 5521 HZ Eersel

Telefoonnummer: 0497-514746

Om te mailen klik hier: welzijndekempen.nl

Nummer KvK: 73496944

Gegevens van de bankrekening: Triodosbank

T.n.v.; Stichting Vrienden van Wél!

Eerselsedijk 19 , 5571 CL Bergeijk

Internet zaken rekening NL19 TRIO 0338 7776 28

Internet rendement rekening NL 60 TRIO 2019 3187 68

Deze beleidsnotitie is vastgesteld door het bestuur van de vrienden van Wél!  in de bestuursvergadering op 19 maart 2018 en is gepubliceerd op de site van Wél! Welzijndekempen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor eventuele gemaakte onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Vanaf juli 2017 is de stichting in oprichting en heeft nog geen activiteiten ondernomen in 2017. Er zijn alleen administratieve activiteiten uitgevoerd om de stichting op te richten en in te richten.

Financieel overzicht 2017
De oprichting heeft in 2017 plaatsgevonden maar er is nog geen sprake van financieel verkeer